Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Nekašlejme na druhé!

2. listopadu 2020

Tichý svět se připojuje k Výzvě nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru.

Výzva nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru

V jarní vlně šíření koronaviru čelily nevládní organizace náporu klientů a práce srovnatelnému se středně velkou katastrofou. Situace se opakuje, jen s mnohem horšími čísly.

Nemalá část společnosti v právě probíhající vlně přesto podle průzkumů nedodržuje ani základní doporučení. Zlehčuje situaci, je unavená a frustrovaná z karantény na jaře, nedůvěřuje institucím nebo některým politikům, kterým vyčítá zmatečnou komunikaci a podcenění příchodu druhé vlny. Významnou roli hraje bezpochyby i finanční nejistota, do které vstupují a jejich výpadky v příjmech je proto třeba přiměřeně kompenzovat.

Jsme svobodné organizace, které mohou mít vůči veřejným politikám tisíc a jednu výhradu, ale teď je potřeba táhnout za jeden provaz.

 • Vyzýváme k soucitu s těmi, které může vir připravit o život, nebo ponesou druhotné následky. Jde často o naše klienty: obyvatele domovů seniorů a klienty pečovatelských služeb, lidi bez domova, s psychickým nebo zdravotním hendikepem, sociálně slabší. Další ponesou následky kvůli délce opatření a propadu ekonomiky a našimi klienty se stanou: noví lidé v exekuci a bez práce, matky samoživitelky, lidé s duševními či zdravotním onemocněními či vyššími nároky na péči, kteří kvůli přetíženosti služeb nedostanou potřebnou pravidelnou péči, oběti trestných činů nebo děti s nižší úrovní vzdělání, které se později hůře uplatní na trhu práce. Zvířata se stanou bezprizorními a jejich majitelé nebudou mít kvůli ztrátě zaměstnání finance na jejich péči.
 • Vyzýváme proto k dodržování základních pravidel, o kterých víme, že fungují: nosme při kontaktu s druhými roušky, zdržme se v nejbližších týdnech sociálních kontaktů, vyhýbejme se větším skupinám, udržujme odstup dva metry, myjme si ruce a používejme dezinfekci, zavolejme lékaři, pokud pociťujeme příznaky onemocnění, využijme aplikaci erouska.cz. Nekašlejme na druhé, nedodržování pravidel povede jen k rozsáhlejším opatřením v budoucnu.
 • Sdílejte naši výzvu a podporujte své nejbližší. Pokud můžete, pomozte svým sousedům a lidem v okolí. Překonejte ostych a nabídněte pomocnou ruku.

KDO JSME A CO DĚLÁME

 • Nevládní organizace zabezpečují tři čtvrtiny kapacit všech sociálních služeb v Česku: Od roku 2006 propojujeme svět slyšících a neslyšících a v současné době působíme již v deseti krajích České republiky. Poskytujeme neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízíme sociální rehabilitaciodborné sociální poradenství a tlumočnické služby. 
 • Současná doba přináší mnoho informací, nařízení a změn, na které musí každý občan reagovat. Lidé se každodenně musí vyrovnávat se svými emocemi a nejdůležitějším tématem ve společnosti je momentálně zdraví. Proto je nesmírně důležité, aby se informace a možnost pomoci a podpory dostaly ke všem lidem bez rozdílu. Tichý svět dopomáhá svými aktivitami k lepší informovanosti neslyšících, k pomoci v nenadálých situacích a ke zlepšení kvality jejich života.
 • Naprosto zásadní je pro neslyšící v této době možnost využít naši tlumočnickou službu Tichá linka. Díky ní se mohou neslyšící spojit s kýmkoliv je třeba, a to 24 hodin denně. Tichá linka funguje na jakémkoliv zařízení s kamerou a připojením na internet. Neslyšící se prostřednictvím videohovoru spojí s tlumočníkem/přepisovatelem, který zavolá na požadovanou linku, a komunikuje tak s neslyšícím českým znakovým jazykem / psaným českým jazykem, a se slyšícím mluvenou češtinou.
 • Tichý svět nabízí klientům na svých pobočkách po celé ČR odborné sociální poradenství i sociální rehabilitaci. Obě služby jsou poskytovány bez omezení a konzultanti jsou svým klientům stále k dispozici fyzicky i online. Neslyšící klienti se tak na nás mohou s důvěrou obracet, abychom je mohli touto složitou dobou provázet a řešit s nimi třeba správné vyřízení různých forem dávek, dluhové problémy, nařízení karantény či formality spojené s pracovní neschopností. Součástí odborného sociálního poradenství je i právní poradna, ve které se klienti mohou poradit v oblasti pracovněprávních vztahů, občanského práva, trestního práva, insolvenčního práva, apod. Jedinou nutností je na schůzku se předem objednat a dodržovat bezpečnostní opatření (roušky, dezinfekce rukou a bezpečný odstup). Všichni naši konzultanti při práci s klienty používají průhledné štíty, které jsou na pobočkách k dispozici i pro klienty, aby bylo umožněno odezírání. 
 • Během první vlny pandemie jsme pomáhali lidem: Zprostředkovávali jsme důležité informace ve znakovém jazyce, aby se ve složité situaci mohli lépe orientovat i lidé s postižením sluchu. Bez přerušení jsme poskytovali všechny naše sociální služby a posílili jsme Tichou linku, na které se několikanásobně zvedl počet požadavků na spojení. Díky Tiché cukrárně (provozu naší spřátelené organizace Tichý svět – chráněná pracoviště) jsme rozváželi občerstvení pracovníkům IZS. Zpřístupnili jsme e-learning 1. modulu znakového jazyka veřejnosti. Šili jsme a rozdávali roušky.
 • Přes všechna platná omezení stále fungujeme. Znáte-li někoho, kdo potřebuje pomoc, nebo potřebujete-li sami asistenci, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás.

Podporující organizace:

 • Aliance pro individualizovanou podporu – sdružujeme přes 50 rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací a hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči. Usilujeme o spravedlivý sociální systém.
 • Asistence, o.p.s - poskytujeme podporu prostřednictvím sociálních služeb a dobrovolnictví a jsme aktivní v prosazování lepších podmínek pro svobodný a samostatný život lidí s postižením v běžné společnosti.
 • Asociace veřejně prospěšných organizací ČR - sdružujeme neziskové organizace, které chtějí přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru v České republice. Prověřeným neziskovkám udělujeme značku spolehlivosti, která prokazuje, že daná organizace naplňuje svoje poslání a dobře hospodaří se svěřenými prostředky. 
 • BONA, o.p.s. – poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.
 • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol i rodičů.
 • Česká federace potravinových bank - zastupujeme na národní i nadnárodní úrovni všech 15 fungujících potravinových bank a provozujeme centrální sklad. 
 • Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) - jsme „střechou“ dětských a mládežnických organizací v ČR. Zastřešujeme 97 organizací; jsou mezi nimi organizace s velkými počty dobrovolníků (např. Junák – český skaut, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Asociace turistických oddílů mládeže ČR, Pionýr) i malé skupinky nadšenců na místní úrovni. Všechny spolu čítají bezmála 200 000 individuálních členů. Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.
 • Člověk v tísni, o.p.s. - poskytujeme okamžitou humanitární pomoc a pomáháme lidem postavit se na vlastní nohy. Pracujeme v Česku i v zahraničí. Podporujeme vzdělávání dětí, pomáháme nejchudším a nejzranitelnějším, podporujeme obránce lidských práv.
 • Děti úplňku – Spolek rodičů dětí s autismem, kteří chtějí spravedlivý přístup sociálních služeb i pro lidi s vyššími nároky na péči.
 • Diakonie ČCE – pomáháme dětem a dospělým, seniorům i lidem v různých životních krizích. Jsme jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jednička ve speciálním školství.
 • EDUin, o. p. s. - dlouhodobě a systematicky informujeme veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojujeme odbornou a širokou veřejnost a kultivujeme debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru.
 • FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci – platforma českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají humanitární pomoci, rozvojovou spoluprací a globálním rozvojovým vzděláváním.
 • Greenpeace Česká republika - jsme mezinárodní ekologická organizace. Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování.
 • HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.s. - věnujeme se podpoře dobrovolnictví na všech jeho úrovních, propojujeme nabídku a poptávku po dobrovolnících a probouzíme společenskou odpovědnost firem.
 • Hnutí DUHA - Usilujeme o svobodnou a demokratickou společnost, která respektuje a chrání přírodu a zajišťuje čisté a zdravé prostředí pro život.
 • Charita Česká republika – jsme největší nestátní poskytovatel sociálních a zdravotních služeb v České republice se stoletou tradicí. Naši organizaci tvoří 8 tisíc profesionálních zaměstnanců, kteří pomáhají prostřednictvím sítě zhruba 340 Charit.
 • In IUSTITIA, o.p.s. - sociálně-právní poradna pro oběti předsudečných trestných činů, včetně útoků motivovaných zdravotním stavem, a pro zvlášť zranitelné oběti
 • Národní asociace dobrovolnictví, z.s. je zastřešující dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací. Spojujeme dobrovolnické programy veřejně prospěšných organizací pracujících s dětmi, mládeží, rodinou a seniory. Vyhledáváme a spolupracujeme s partnery v ČR i zahraniční zejména v oblasti dobrovolnictví všech věkových i profesních skupin a také s organizacemi s podobnými cíli. Všestranně podporujeme rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnických mentoringových programů v ČR a přispíváme k neformální výchově, sociální aktivizaci i sociální inkluzi ohrožených skupin obyvatel.
 • NESEHNUTÍ- jsme NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ, protože cítíme zodpovědnost za dění kolem nás a usilujeme o změny vedoucí ke spravedlnosti a rovnosti. Chceme otevřenou a angažovanou společnost schopnou dialogu, založenou na respektu k přírodě, lidem a zvířatům. Přijímáme zodpovědnost jako nedílnou součást svobody.
 • Klub K2 - jsme centrum pro podporu rodiny, které působí na Praze 10 již od roku 2005. Ročně společně s 500 rodinami prožíváme jejich rodičovství. My v Klubu K2 děláme vše pro to, aby rodiny na Praze 10 prospívaly a dobře se jim zde společně žilo.
 • Komunitní centrum Petrklíč - jsme poskytovatelem pečovatelské služby a osobní asistence seniorům přímo v jejich domácím prostředí
 • Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty - zastřešujeme 18 organizací, které pomáhají cizincům v ČR naučit se jazyk a vyznat se ve společnosti, poskytují sociální a právní poradenství, podporují rodiny s dětmi, šíří osvětu proti xenofobii, pomáhají azylantům v ČR a lidem na útěku v různých částech světa a usilují o kultivaci české i evropské migrační a azylové politiky.
 • Letokruh.eu - Stáří dokáže rozdávat radost! Pomáháme seniorům najít prostřednictvím dobrovolnictví nový smysl života, kvůli kterému stojí za to stále žít. Protože nejhorší, co vás ve stáří může potkat, je samota a pocit neužitečnosti. 
 • Liga lidských práv – monitorujeme dodržování lidských práv a prosazujeme systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice.
 • Mezi námi, o.p.s. - podporujeme setkávání lidí všech generací. Našim cílem je, aby si rozuměli ti nejstarší s těmi nejmladšími. Aby společně objevovali, jak krásné a obohacující jsou jejich světy, když se navzájem propojí.
 • Nadace Karla Janečka - podporujeme a inspirujeme jednotlivce k tomu, aby se stali vzdělanými, zodpovědnými a šťastnými lidmi, kteří spoluvytváří vzdělanou, zodpovědnou a šťastnou společnost.
 • Nadace Proměny Karla Komárka - Naším posláním je zlepšení kvality veřejného prostoru pro lepší život ve městech. Pomáháme s proměnami konkrétních míst i myšlení lidí a začínáme u těch nejmenších.
 • Nadace Krása pomoci - Naší vizí je důstojné a plnohodnotné stárnutí pro naše prarodiče. Zároveň pracujeme na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem. Naším posláním je provázet stárnutím. Zajišťujeme moderní služby v domácím prostředí a získáváme finance na projekty pro seniory. V rámci našeho vlastního projektu Doma bez obav jsme pomohli tisícům seniorů, aby mohli žít důstojně doma. 
 • Nadace OSF – podporujeme živou občanskou společnost a jejím prostřednictvím rozvíjet stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí.
 • Nadační fond pomoci - ksme tu pro všechny, kteří se dostali do těžké životní situace z důvodů, kterým nešlo předejít.
 • znesnáze21 - pomáháme obětem podvodu, agrese a iracionální byrokracie, bleskově zakládáme crowdfundingové sbírky pro lidi, kteří se dostali do těžké životní situace.
 • Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) - poskytujeme zdravotnickou a humanitární pomoc v konfliktních oblastech, po přírodních katastrofách a při epidemiích ve více než 70 zemích světa. Financují nás především soukromí dárci, nikoliv státy nebo mezinárodní instituce.
 • Multikulturní centrum Praha – zapsaný spolek, který se zabývá otázkami spojenými se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa. Usilujeme o společnost založenou na respektu k lidským právům, politické rovnosti a snižování sociálních nerovností.
 • Nadační fond Eduzměna - chceme přinést významnou proměnu českého školství; chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na život ve 21. století.
 • NADĚJE - poskytujeme pomoc lidem ve stáří, lidem bez domova, ohroženým dětem, lidem s handicapem a ohroženým rodinám. Působíme na téměř celém území České republiky.
 • Národní asociace dobrovolnictví, z.s. - je zastřešující dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací. Spojujeme dobrovolnické programy veřejně prospěšných organizací pracujících s dětmi, mládeží, rodinou a seniory. Vyhledáváme a spolupracujeme s partnery v ČR i zahraniční zejména v oblasti dobrovolnictví všech věkových i profesních skupin a také s organizacemi s podobnými cíli. Všestranně podporujeme rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnických mentoringových programů v ČR a přispíváme k neformální výchově, sociální aktivizaci i sociální inkluzi ohrožených skupin obyvatel.
 • NaZemi, z. s. - rozvíjíme a prosazujeme globální vzdělávání v ČR a zasazujeme se o důstojnou práci ve světě.
 • Oživení, o.s. – věnujeme se tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy a veřejné politiky (vláda, parlament, kraje, města, obce, úřady).
 • Oddíl Poutníci - Mladí ochránci přírody, Tuláci - oddílovou činností s přesahem do komunitní práce vedeme děti i dospělé k smysluplnému využití volného času a občanské angažovanosti.
 • PAN CZE z.s. - má za cíl zvyšovat povědomí o významu výživy pro zdraví i prevenci a léčbu onemocnění. Zejména dává důraz na stravu založenou na minimálně průmyslově zpracovaných potravinách, které jsou převážně rostlinného původu (zjednodušeně „celistvá rostlinná strava“). Důležité informace chceme předávat dalším zdravotnickým profesionálům, veřejnosti a na politické scéně. 
 • Pestrá, o.p.s. - Pestrá se od roku 2009 zabývá výcvikem asistenčních psů pro děti a dospělé s různými druhy postižení a jako jediná organizace v ČR má mezinárodně akreditovaný přirozený bezkotcový výcvik od Assistance Dogs International (ADI), globální autority na poli výcviku asistenčních psů a kvalitativních standardů. Je registrovaným poskytovatelem sociální služby sociální rehabilitace. Podporuje lidi s postižením v soběstačnosti a samostatnosti a pomáhá je integrovat do společnosti prostřednictvím speciálně vycvičených asistenčních psů a kvalitních pracovních příležitostí. Je držitelem Značky spolehlivosti.
 • Pet Heroes z.s. - Pomáháme zvířatům, která se ocitnou v nouzi, propadají státním systémem ochrany zvířat, po zemřelých majitelích, týraným zvířatům a aktuálně také zvířatům patřícím lidem, kteří přišli o zaměstnání a nedokáží se o svoje kočky a psy postarat.
 • Prague Pride, z.s. - přispíváme k prosazování tolerantní občanské společnosti, boji proti homofobii a zvýšení povědomí veřejnosti o lesbických, gay, bisexuálních a transgender (LGBT) lidech v ČR.
 • Přestupní stanice - pomáháme lidem bez domova postavit se zpět na vlastní nohy, poskytujeme jim práci i široké zázemí
 • RADKA z.s. - posouváme hranice kvality života dětí a dospělých.
 • Ratolest Brno – naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.
 • Síť pro rodinu, z.s. - Posilujeme hodnotu rodiny.
 • Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. - jsme lidskoprávní organizace hájící práva migrantů v ČR, poskytujeme bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství migrantům.
 • SCHOLA EMPIRICA, z.s. - Naším cílem je podporovat učitele, sociální pracovníky a rodiče tak, aby mohli dětem nabídnout tu nejlepší možnou péči. Pro naplňování tohoto cíle se snažíme hledat nejvhodnější cestu, a to za pomoci empiricky podložených výzkumů a na základě síťování všech klíčových aktérů a uplatňování jejich zkušeností.
 • SIRIRI, o.p.s. - Pomáháme v jedné z nejchudších zemí světa - Středoafrické republice - v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.
 • SPIN, z.s. - asociace pro videotrénink interakcí v ČR - podporujeme zdravé vztahy a účinnou komunikaci v rodině, ve škole, v sociálních službách.
 • Spiralis - kultivujeme občanskou společnost, profesionalizujeme charitativní organizace, zasazujeme se o příznivé podmínky pro jejich činnost a podporujeme rozvoj aktivních občanů.
 • Společnost pro kreativitu ve vzdělávání - Už deset let přinášíme témata kreativního učení do českém školství skrze nástroje a metody umění, kreativního a designové myšlení a participace dětí. Jsme iniciátory platformy uMĚNÍM - Platformy pro kreativní učení sdružující umělecké organizace působící ve vzdělávání a jsme obsahovým partnerem Nadačního fondu Eduzměna.
 • Sue Ryder - jsme tu pro seniory a jejich blízké ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.
 • Světlo pro svět - Light for the World, z.s. - zaměřujeme se na prevenci a léčbu slepoty, zlepšování kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých částech světa, zejména v Africe
 • TOTEM, z.s. - Sdružujeme dobrovolnické organizace Plzeňského kraje, sami poskytujeme všestrannou pomoc seniorům, dětem i sociálně potřebným rodinám. Propojujeme ty, kteří pomoc potřebují, s těmi, kdo ji nabízí. Propojujeme konkrétní lidi, příběhy a životy.
 • Unie center pro rodinu a komunitu - Sdružujeme komunitní, rodinná a jinak zvaná centra pro rodinu a podporujeme jejich iniciativy pro zvyšování kvality v různých oblastech společenského života. Přijímáme vůdčí roli v transformaci mateřských a rodinných center na centra komunitní, poskytující profesionální služby v sociální a vzdělávací oblasti.
 • Ústav sociálních služeb v Praže 4, přísp. org. - existuje proto, aby poradil každému seniorovi a jeho rodině, aby díky individuální péči umožnil seniorům žít pohodlný a důstojným život v přirozeném prostředí.
 • ŽIVOT 90 - chceme, aby senioři a seniorky mohli žít déle doma a být sami sebou, ať je jejich stáří jakékoliv.
 • Autor: podepsané nevládní organizace