Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

O nás

Od roku 2006 poskytujeme osobám se sluchovým a kombinovaným postižením všestrannou podporu v podobě sociálních služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízíme sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby. Působíme na území celé České republiky jak terénně, tak i ambulantně. 

V současné době má naše organizace několik kontaktních míst, která jsme zřizovali na základě poptávky klientů po našich službách. Na tato pracoviště mohou klienti přijít osobně, nebo se s námi mohou spojit online, tzn. konzultace probíhají prostřednictvím videohovoru, skrze videozprávy apod. Díky této online podpoře nejsme limitováni místem výkonu práce, ale můžeme služby poskytnout odkudkoliv a to i do míst, kde nabídka ambulantních služeb není. 

Služby jsou častokrát poskytovány fyzicky v místě bydliště klienta formou doprovodů, asistencí či poradenství dle potřeb klienta. Klademe velký důraz na respektování preferovaného typu komunikace u jednotlivých klientů, z toho důvodu naši pracovníci ovládají nejen český znakový jazyk (ČZJ), ale i další formy komunikace (znakovaná čeština, odezírání, psaný projev, piktogramy atd.)

Naší vizí jsou rovné příležitosti pro osoby se sluchovým postižením. Poslání, která plníme jsou:

  • Přispívat k integraci osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících, a to maximální možnou měrou a všemi dostupnými prostředky.
  • Přispívat k publicitě komunity neslyšících a šíření informací o jejich kultuře
    a jazyce.
  • Pomáhat překonávat jazykové, kulturní a mezigenerační bariéry, včetně odstraňování zakořeněných předsudků o komunitě neslyšících či osob se sluchovým postižením, existující u slyšících.

Realizujeme různé projekty se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností osob se sluchovým postižením a posilujeme jejich integraci zejména šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

Tichá linka

Naše služba založená na online tlumočení do znakového jazyka či online přepisu mluvené řeči. Tlumočník či přepisovatel nemusí být na stejném místě jako klient, spojí se prostřednictvím internetu, takže je možné využít jejich služeb z jakéhokoliv místa v republice. Služba je zdarma a v urgentních případech k dispozici 24 hodin denně. Tímto způsobem je možné tlumočit nejen osobní rozhovor neslyšícího například s lékařem či zaměstnavatelem, ale lze tlumočit i telefonický hovor.

Linka je dostupná prostřednictvím webové stránky www.tichalinka.cz

Další aktivity

Dlouhodobě spolupracujeme na projektech s organizací Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s. 
Společně pořádáme různorodé kulturní akce a snažíme se zvýšit informovanost společnosti o kultuře a světě neslyšících a znakovém jazyce.

Jsme členy v:

Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek
ASNEP
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Asociace veřejně prospěšných společností
Českomoravská jednota neslyšících
Česká unie pro podporované zaměstnávání
Fórum dárců
Národní rada osob se zdravotním postižením
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením  
Neziskovky Libereckého kraje
Sdružení Via
 

Doporučujeme:

1

1